Menu

Obchodné, dodacie a reklamačné podmienky

1. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE ZMLUVY
Všetky objednávky realizované objednávateľom / ďalej len Kupujúci / prostredníctvom internetového obchodu www.bikeshop.sk ďalej len / Predávajúci / sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s tymito nákupnými, platobnými a reklamačnými podmienkami.

Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany Kupujúceho, Predávajúcemu.

2. DODACIE PODMIENKY
Predávajúci sa zaväzuje:

 • dodať kupujúcemu druh, množstvo a farebné prevedenie objednaného tovaru v kúpnej cene a za obchodných a reklamačných podmienok, platných v deň odoslania objednávky Kupujúcim.
 • objednaný tovar je dodávaný vždy v obchodnom balení / krabica, prebal alebo iný obal / v demontovanom stave s výnimkou bicyklov, ktoré sú po predpredajnom servise.
 • spolu s tovarom dodať všetku potrebnú dokumentáciu potrebnú k správnemu používaniu, ošetrovaniu výrobku a obsluhe výrobku, t. j. doklad o nadobudnutí výrobku, návod na použitie a záručný list.
 • dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
 • dodať kupujúcemu riadne potvrdený záručný list ak je dodávaný tento list ako samostatná príloha od výrobcu alebo dodavateľa Predávajúceho.
 • dodať objednaný tovar v rozpätí dva až štrnásť pracovných dní od doručenia objednávky od kupujúceho.

Kupujúci sa zaväzuje:

 •  objednaný tovar prevziať a skontrolovať neporušenosť obalov.
 • zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle obchodno – reklamačných podmienok platných v deň odoslania objednávky
 • v prípade, že si Kupujúci tovar neprevezme ( na základe objednávky ), alebo stornuje objednávku po dohodnutom termíne, Predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si Kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení, a tovar bude opätovne doručovaný, je Kupujúci povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru. Náklady na opätovné doručovanie budú Kupujúcemu refakturované na základe taríf spoločnosti ktorá opätovné doručovania vykonala.

3. DODACIE LEHOTY
Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností Predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, obvykle sa expedícia tovaru vykoná v rozpätí 3 - 10 pracovných dní od doručenia objednávky. Pri tovare ktorý nie je skladom Kupujúceho bude kupujúci upovedomený e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty tovaru, pričom bude mať Kupujúci možnosť objednávku stornovať, prípadne objednávku zmeniť.

4. CENY TOVARU A PREPOČET CENY
Ceny uvedené v tomto internetovom obchode sú pre Kupujúceho platné v čase odoslania objednávky tovaru. Všetky ceny sú uvádzané vrátane platnej sadzby zákonnej dane z pridanej hodnoty ( DPH ) a pre Kupujúceho sú konečné. V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné . Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je súčasťou každej zásielky, a ktorá slúži súčastne aj ako dodací list. Pri prepočte cien na menu EURO je použitý konverzný kurz 1,- EURO = 30,1260 Skk.

5. PLATBY ZA TOVAR A CENA POŠTOVNÉHO
Objednaný tovar Predávajúci zašle poštou alebo inou doručovateľskou spoločnosťou. kupujúci si vyberie, či bude tovar platiť predom alebo dobierkou pri doručení zásielky kuriérom. v takom prípade je dobierkový príplatok 3€ k bežnému poštovnému. poštovné za bicykel je 10€, za malý balík 5€. V sume ktorú kupujúci platí je vždy cena tovaru + cena poštovného a balného. Platba je teda pre kupujúceho konečná. Uvedené ceny poštovného a balného sú platné pre doručovanie na území Slovenskej republiky.

6. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY
Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 12 hodín od jej odoslania. Po uplynutí 12 hodinovej doby Predávajúci začne objednávku Kupujúceho realizovať ako záväznú. Storno objednávky je Kupujúci povinný oznámiť telefonicky na tlf. čísle 0905 88 22 55 alebo mailom na : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Inú formu zrušenia objednávky nebude Predávajúci akceptovať.

7. REKLAMAČNÝ PORIADOK
Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky od doručovateľskej spoločnosti, na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia ( značne roztrhnutý obal, značné deformácie obalu a iné rozsiahle poškodenie obalu ) odporúčame zásielku bezodkladne reklamovať u doručovateľa.

V prípade reklamácie zašle Kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla Predávajúceho. Balík musí byť riadne zabalený a musí obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, návod na obsluhu, použitie a ošetrovanie výrobku, doklad o nákupe tovaru, riadne vyplnený a potvrdený záručný list Predávajúcim, popis závady a kontaktné údaje Kupujúceho - spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail. Bez týchto náležitostí a dokumentov sa bude reklamácia pokladať za neoprávnenú. Tovar na reklamačné konanie Kupujúci zašle formou balíka, alebo doporučene ako list pokiaľ to veľkosť a povaha výrobku dovoľuje. Pri zaslaní reklamovaného tovaru na dobierku, nebude táto zásielka Predávajúcim prijatá. Reklamovaný tovar Kupujúci zasiela do reklamačného konania v stave takom ako je to uvedené v reklamačných podmienkach v návode na použitie. Znečistený tovar bude vrátený Kupujúcemu späť na jeho náklady.

V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe / 24 mesiacov /, má Kupujúci nárok na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí Predávajúci Kupujúcemu vadný výrobok novým, alebo po dohode s Kupujúcim - výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

 • prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením.
 • znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby.
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojim charakterom kvalitatívnej úrovni tovaru, ak je tovar neprimerane preťažovaný.
 • poškodením tovaru alebo jeho častí nezabezpečením pravidelného servisu.
 • vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom alebo iným mechanickým poškodením.
 • akýmkoľvek zásahom do výrobku a jeho súčastí neoprávnenou osobou ( neodborné opravy alebo úpravy ), akýmikoľvek zásahmi do konštrukcie, celistvosti a príslušenstva výrobku.
 • pri používaní tovaru v rozpore s návodom na použitie a pre účel iný než na ktorý je výrobok určený.
 • mechanickým poškodením - roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, poškriabaním vrstiev ochranného laku alebo farebného náteru tovaru, zdeformovaním konštrukcie a pod.

Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach na ktoré nebol výrobok v návode na obsluhu určený.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť Kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Reklamáciu tovaru vybavuje Predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu doručenia reklamácie Kupujúcím na adresu prevádzky Predávajúceho.

Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

Predávajúcí môže upozorniť o vybavení reklamácie Kupujúceho prostredníctvom krátkej textovej správy ( SMS ), elektronickou poštou ( e-mail ) alebo písomne ( poštou alebo iný primeraný spôsob doručovania písomností ) a tovar odošle na vlastné náklady na adresu Kupujúceho.

8. Odstúpenie od zmluvy - vrátenie tovaru.

Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy do sedem pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne, e-mailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. V prípade, že zákazník svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, vráti tovar vopred dohodnutým spôsobom, a to najneskôr do sedem dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Spolu z tovarom je potrebné vrátiť tak isto všetky dokumenty ako doklad o nákupe, záručný list, návod na použitie, taktiež kompletné príslušenstvo pokiaľ bolo k výrobku dodané. Ak tovar plne zodpovedal deklarovaným kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, zákazník vráti tovar na svoje náklady. Predávajúci je povinný vrátiť zákazníkovi do pätnásť dní odo dňa jeho odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý skutočne uhradil.

Vrátený tovar je možné doručiť na adresu prevádzky: yannick sport s. r. o. dolná 9, 97401 banská bystrica, osobne alebo iným vhodným spôsobom. Tovar nezasielať ako dobierku.

návrat hore

Prihlásenie